Home » WE ARE » ORGANISATION CHART

ORGANISATION CHART

VCLFRANCE MANAGING TEAM

VCLFRANCE MANAGING TEAM - VCL-France Business Club

 

New Organization Chart of VCLFrance from April 6, 2019

Sơ đồ tổ chức mới của VCLFrance từ ngày 06 tháng 4 năm 2019

អង្គការថ្មីរបស់ VCLFranceចាប់ពីថ្ងៃទី 6 ខែមេសាឆ្នាំ 2019

ອົງການຈັດຕັ້ງໃຫມ່ຂອງ VCLFranceຈາກມື້ນັ້ນ 6 ເມສາ 2019

Nouvel Organigramme de VCLFrance à partir du 06 Avril 2019

The members of the Executive Board

The members of the Executive Board - VCL-France Business Club