Home » WE ARE » ORGANISATION CHART

ORGANISATION CHART

VCLFRANCE MANAGING TEAM

VCLFRANCE MANAGING TEAM - VCL-France Business Club

 

New Organization Chart of VCLFrance from July 7, 2019

Sơ đồ tổ chức mới của VCLFrance từ ngày 07 tháng 7 năm 2019

អង្គការថ្មីរបស់ VCLFranceចាប់ពីថ្ងៃទី 07 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2019

ອົງການຈັດຕັ້ງໃຫມ່ຂອງ VCLFranceຈາກມື້ນັ້ນ 07 ກໍລະກົດ 2019

Nouvel Organigramme de VCLFrance à partir du 07 Juillet 2019

The members of the Executive Board

The members of the Executive Board - VCL-France Business Club