Home » Nous sommes » ORGANIGRAMME

ORGANIGRAMME

ORGANE DE DIRECTION

ORGANE DE DIRECTION - VCL-France Business Club

 

Nouvel Organigramme de VCLFrance à partir du 07 Juillet 2019

Sơ đồ tổ chức mới của VCLFrance từ ngày 0è tháng 7 năm 2019

អង្គការថ្មីរបស់ VCLFranceចាប់ពីថ្ងៃទី ថ្ងៃទី 07 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2019

ອົງການຈັດຕັ້ງໃຫມ່ຂອງ VCLFranceຈາກມື້ນັ້ນ 07 ກໍລະກົດ 2019

New Organization Chart of VCLFrance from July 07,2019

 

 - VCL-France Business Club