Home » Nous sommes » ORGANIGRAMME

ORGANIGRAMME

ORGANE DE DIRECTION

ORGANE DE DIRECTION - VCL-France Business Club

 

Nouvel Organigramme de VCLFrance à partir du 06 avril 2019

Sơ đồ tổ chức mới của VCLFrance từ ngày 06 tháng 4 năm 2019

អង្គការថ្មីរបស់ VCLFranceចាប់ពីថ្ងៃទី 6 ខែមេសាឆ្នាំ 2019

ອົງການຈັດຕັ້ງໃຫມ່ຂອງ VCLFranceຈາກມື້ນັ້ນ 6 ເມສາ 2019

New Organization Chart of VCLFrance from 06 april 2019

 

 - VCL-France Business Club