Home » Nous sommes » ORGANIGRAMME

ORGANIGRAMME

ORGANE DE DIRECTION

ORGANE DE DIRECTION - VCL-France Business Club

 

Organigramme de VCLFrance à partir du 10 février 2020

Sơ đồ tổ chức mới của VCLFrance từ ngày 20 tháng 2 năm 2020

អង្គការថ្មីរបស់ VCLFranceចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២០

ຕາຕະລາງການຈັດຕັ້ງຂອງ VCLFrance ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 10 ກຸມພາ 2020

New Organization Chart of VCLFrance from Feruary 10,2020.

 

 - VCL-France Business Club

 - VCL-France Business Club